מועד תחילתו. 19 ינואר 2016

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אלקליל – "אסתי לאודר ישראל" ("האתר").

חברת אלקליל בע"מ (להלן: "אסתי לאודר ישראל אונליין") מספקת לך את התוכן ואת השירותים הזמינים באתר בכפוף לתנאים ולהוראות דלהלן, מדיניות הפרטיות שלנו ותנאים, הוראות וקווי מדיניות נוספים שניתן למצוא במקומות שונים באתר שלנו בהקשר לפונקציות, מאפיינים ומבצעים מסוימים וכן בקשר לשירות לקוחות, הנחשבים כולם לחלק מתנאים והוראות אלה וככלולים בהם (יחדיו, "תנאים והוראות"). על ידי כניסה לאתר זה או שימוש בו, הנך מאשר(ת) כי קראת והבנת תנאים והוראות אלה והסכמת להתחייב להם ללא סייג או השגה.

1.    פרטיות

אנא קרא(י) את מדיניות הפרטיות שלנו על מנת להבין את נוהגי הפרטיות שלנו.

2.    מוצרים ושירותים לשימוש אישי

המוצרים והשירותים המתוארים באתר זה וכל דוגמה שלהם אשר אנו עשויים לספק לך מיועדים לשימוש אישי בלבד. אינך רשאי(ת) למכור ו/או למכור מחדש ו/או לשכור ו/או להשכיר כל מוצר או שירות או דוגמה לכך אותו קיבלת מהאתר. אנו שומרים את הזכות, עם או ללא הודעה, לבטל או להפחית את הכמות של המוצרים ו/או שירותים כלשהם אשר יסופקו, מכל סיבה לרבות אם אנו סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי הם עשויים לגרום להפרה של התנאים וההוראות שלנו.

3.    דיוק במידע

אנו משתדלים לדייק ככל האפשר בתיאור מוצרינו באתר; עם זאת, במידה המותרת לפי החוק החל, איננו מתחייבים לכך שהתיאורים, הצבעים, המידע אודות מוצרים שלנו או כל תוכן אחר הזמין האתר מדויקים, שלמים, מהימנים, עדכניים ונטולי שגיאות.

4.    קניין רוחני

כל מידע ותוכן הזמין באתר וכן "המראה והתחושה שלו", לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, סימנים מסחריים, סמלים, סימני שירות, טקסט, גרפיקות, סמלים עסקיים, צלמיות, כפתורים, תמונות, קטעי שמע, אוספי נתונים ותוכנה ואיסופם וארגונם (להלן "התוכן") הנו רכוש אסתי לאודר ישראל אונליין, שותפינו או מעניקי הרשיון שלנו ומוגן על ידי החוקים בישראל, בארצות הברית ובעולם, לרבות דיני זכויות יוצרים וסימנים מסחריים.

למעט כמצוין ברישיונות המוגבלים בסעיף 5, או כנדרש לפי החוק החל, אסור להשתמש בתוכן או בכל חלק מהאתר, לשחזרו, לשכפלו, להעתיקו, למכור, למכרו מחדש, לקראו, לשנותו או לנצלו בכל דרך אחרת, במלואו או בחלקו, לכל מטרה שהיא, ללא הסכמתנו המפורשת בכתב ומראש.

5.    רשיונות מוגבלים

אנו מעניקים לך רשיון מוגבל, בר-ביטול ולא בלעדי לגשת לאתר זה ולהשתמש בו לשימוש אישי בלבד. רשיון זה אינו כולל, בין השאר, זכות: (א) למסגר או להשתמש בשיטות מסגור לתיחום האתר או כל חלק ממנו; (ב) לפרסם מחדש, להפיץ מחדש, לשדר, למכור, להעניק ברשיון או להוריד את האתר ו/או כל תוכן (למעט שמירה במטמון או לפי הצורך לשם צפייה באתר בלבד); (ג) לעשות כל שימוש באתר ו/או כל תוכן בו למעט לשימוש אישי; (ד) לשנות, להפיק את המקור בשיטת הנדסה הפוכה או ליצור כל עבודה נגזרת על בסיס האתר ו/או כל תוכן בו; (ה) לאסוף פרטי חשבונות לטובתך או לטובת צד אחר; (ו) להשתמש בכל מטה-תגיות או כל "טקסט נסתר אחר" המנצל תוכן כלשהו; ו(ג) להשתמש ברובוטי תוכנה, עכבישים, זחלנים (crawlers) או כלי איסוף והפקת נתונים דומים, או לנקוט כל פעולה העלולה להטיל נטל או עומס בלתי סביר על התשתית שלנו. מבלי לפגוע באמור לעיל, עליך לשמור, ללא שינוי, כל הודעה קניינית המופיעה באתר או המצורפת לאתר או הכלול בו.

כמו כן אנו מעניקים לך רשיון מוגבל, בר ביטול ולא בלעדי ליצור קישור לדף הבית של האתר לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד. אתר אינטרנט המקשר לאתר (א) רשאי לקשר לכל חלק מהתוכן שלנו אך לא להעתיקו; (ב) אינו רשאי לרמז בכל דרך שהיא שאנו תומכים באתר אינטרנט כזה או בשירותיו או מוצריו; (ג) אינו רשאי לתת מצג שווא לגבי מערכת היחסים שלו עמנו; (ד) אינו רשאי לכלול תוכן העלול להתפרש כחסר טעם, מגונה, מקומם או בלתי חוקי או לא מתאים לכל גיל; (ה) אינו רשאי להציגנו או את מוצרינו או שירותינו בצורה כוזבת, מטעה, לועגת או פוגענית או מעוררת מחלוקת בדרך אחרת, או לשייך אותנו עם מוצרים, שירותים או דעות בלתי רצויים; (ו) אינו רשאי לקשר לכל עמוד באתר למעט עמוד הבית. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו, לבקש ממך בכל עת להסיר כל קישור לאתר ובעת קבלת בקשה כזו, עליך להסיר מיד כל קישור ולחדול מלקשר אלא אם הדבר נעשה בהרשאה מפורשת שלנו בכתב לחידוש הקישור.

כל שימוש באתר ו/או בכל תוכן שלנו על ידך ללא הרשאה מבטל מאליו את הרשיונות המוגבלים המפורטים בסעיף 5 זה מבלי לפגוע בכל תרופה אחרת הנתונה לפי החוק החל או תנאים והוראות אלה.

6.    התחייבויותיך ואחריותך

המיוחדות לגלישה ושימוש המופיעות באתר. עליך לפעול תמיד בהתאם לחוק, לנוהג ובתום לב. אינך רשאי(ת) לבצע כל שינוי באתר או בתוכן או בשירותים המופיעים באתר זה או לפוגע בדרך כלשהי בשלמות האתר או בתפעולו. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים והוראות אלה, אם תפר(י) התחייבות כלשהי מבין אלה המפורטות בתנאים והוראות אלה כתוצאה מרשלנות, זדון ו/או כוונה, תוטל עליך החבות לכל הפסד ונזק שהמעשה עלול לגרום לאסתי לאודר ישראל אונליין, לשותפינו ולמעניקי הרשיון שלנו.

7.    קישורים של צדדים שלישיים

איננו אחראיים לכל תוכן של דפים מחוץ לאתר האינטרנט או לכל אתר אינטרנט אחר המקשר לאתר זה או המקושר ממנו. קישורים המופיעים באתר מיועדים לנוחות בלבד ואינם מהווים המלצה מצדנו או השותפים שלנו בתוכן, המוצר, השירות או הספק המאוזכר בהפניה. קישור על ידך לכל דף מחוץ לאתר האינטרנט או ממנו או לכל אתר אינטרנט אחר או ממנו נעשה באחריותך בלבד. איננו אחראיים בכל דרך שהיא לבדיקה או להערכה ואיננו מתחייבים למוצרים ולשירותים המוצעים על ידי דפים מחוץ לאתר האינטרנט או אתרי אינטרנט אחרי המקושרים מהאתר או המקשרים אליו ואיננו מקבלים אחריות או חבות כלשהי למעשים, לתוכן, למוצרים או לשירותים של דפים ואתרי אינטרנט כאלה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, תנאי מדיניות הפרטיות והתנאים וההוראות שלהם. עליך לעיין בקפידה בתנאים ובהוראות ובמדיניות הפרטיות של כל דף מחוץ לאתר האינטרנט וכל אתר אינטרנט אחר בו תגלוש(י).

8.    תכונות, פונקציות ואירועים מיוחדים

אתר זה עשוי לכלול תכונות, פונקציות ואירועים מיוחדים (כגון תחרויות, הגרלות ומבצעים אחרים) בהם ייתכן (א) שהם כפופים לתנאי שימוש, כללים ו/או מדיניות בנוסף לתנאים והוראות אלה או במקומם; (ב) שהם מוצעים על ידנו או על ידי צדדים שלישיים. אם כך, אנו נודיע לך על כך ואם תבחר(י) לנצל מבצעים אלה, הנך מסכים(מה) כי השימוש במבצעים אלה על ידך יהיה כפוף לתנאי שימוש, כללים ו/או מדיניות נוספים או נפרדים אלה.

9.    משובים

על פי מדיניות, אנו מסרבים לקבל הצעות ורעיונות הנשלחים ללא בקשתנו. על אף מדיניותנו לגבי הצעות ורעיונות הנשלחים ללא בקשתנו, כל פנייה, משוב, הצעה, רעיון ומידע אחר אותו תספק(י) לנו (להלן: "משובים") יטופל כמידע לא-קנייני ולא-סודי. בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, על ידי שידור או העברה של כל משוב, הנך מעניק(ה) לנו בעלות מלאה על המשוב כאילו הוא נוצר, פותח ופורסם על ידנו למטרותינו שלנו. אנו שומרים את הזכות להעתיק, לשחזר, לשנות, להתאים, לתרגם, לפרסם, להפיץ, למכור או להעביר את המשוב או להשתמש בו או להעניק בגינו רשיון בכל אופן כפי שנמצא לנכון, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, העתקתו במלואו או בחלקו, יצירת עבודות נגזרות ממנו, הפצה והצגה של כל משוב בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה, בין אם מוכרת כעת או מפותחת בהמשך, לבד או כחלק מעבודות אחרות, או תוך שימוש במשוב בהקשר למוצרינו או שירותינו או בהקשר להם. כמו כן הנך מאשר(ת) כי לא יושב המשוב שלך ואנו רשאים להשתמש במשוב שלך וכל רעיון, תפיסה או ידע הכלול בו, מבלי לשלם כסף או להעביר כל תמורה מכל סוג אחר, לכל מטרה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, ייצור, הפצה ושיווק של מוצרים.

אם תספק(י) משוב, הנך מצהיר(ה) ומתחייב(י) כי הנך הבעלים על הזכויות למשוב שלך או שאת(ה) שולט(ת) בהן בדרך אחרת. כמו כן, הנך מצהיר(ה) ומתחייב(ת) כי משוב כזה אינו מהווה ואינו כולל וירוסי תוכנה, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, דיוור המוני או כל צורת "ספאם". אסור לך להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני כוזבת, לחקות כל אדם או ישות או להטעות אותנו בכל דרך אחרת באשר למקור של כל משוב. הנך מסכים(מה) לשפותנו בגין כל תביעה הנובעת מכל תביעת זכות במשוב כלשהו או הקשורה בה ולכל נזק הנובע מכל משוב כזה.

10.    תוכן של הגולש

כאשר את(ה) משדר(ת), מעלה, מפרסם(מת), שולח(ת) בדואר אלקטרוני או מעמיד(ה) נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, שמע, צילומים, גרפיקה, תמונות, סרטוני וידואו, מסרים או חומרים אחרים ("תוכן גולש") בדרך אחרת באתר, הנך אחראי(ת) לתוכן גולש כזה. תוכן גולש זה מהווה משוב לפי סעיף 9. הפירוש הוא שכל צד שלישי (ולא אנו) אחראי לכל תוכן גולש אותו הוא מפרסם באתר. הנך מסכים(מה) שלא לשדר, להעלות, לפרסם, לשלוח הודעות דואר אלקטרוני או להעמיד לרשות 'תוכן הגולש' באתר (א) שהוא אינו חוקי, פוגעני, מאיים, מזיק, מהווה עוול, גזל, מגונה, פורנוגרפי, מהווה הוצאת דיבה, חודר לפרטיות הזולת, מהווה נאצה או נחשב לפוגע מבחינה גזענית, אתית או אחרת או לסייע בידי אחרים או לעודדם בכך; (ב) שלגביו אין לך זכות להעמיד בכל דרך הקיימת לפי כל דין או לפי קשר חוזי או יחסי אמון; (ג) שהוא ידוע לך ככוזב, לא מדויק או מטעה; (ד) שבגינו קיבלת תמורה או תגמול מצד שלישי כלשהו; או (ה) שהוא מפר כל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכות יוצרים או זכות קניין אחרת של צד כלשהו. בנוסף, הנך מסכים(מה) שלא לשדר, להעלות, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני או להעמיד בדרך אחרת כל וירוס תוכנה, פרסום ללא בקשה או הרשאה, שידול או חומר קידום מכירות, לרבות מכתבי שרשרת, דיוור המוני וכל צורת "ספאם". כמו כן הנך מסכים(מה) שלא (א) לחקות כל אדם או ישות אחרת, או לציין באופן כוזב או לתת מצג שווא אחר לגבי זיקתך לכל אדם או ישות; (ב) לבצע "הטרדה מאיימת" (stalk) או להטריד בכל דרך אחרת, לרבות עידוד הטרדה נגד אדם אחר, למלכד כל צד שלישי או לפגוע בו, לרבות פגיעה בקטינים בכל דרך אחרת ;(ג) לזייף כותרות או לערוך סימני זיהוי בדרך אחרת על מנת להסוות את המקור של כל תוכן גולש; (ד) להפר כל חוק מקומי, מדינתי, לאומי או בינלאומי חל אחר, בכוונה או ללא כוונה; או (ה) לאסוף ולאגור פרטים אישיים הניתנים לזיהוי אודות משתמשים אחרים.

איננו תומכים בתוכן הגולש המועבר או המפורסם באתר זה ואיננו שולטים בו ולכן איננו ערבים לדיוק, לנכונות או לאיכות של תוכן גולש. הנך מבין(נה) כי על ידי שימוש באתר, כי ייתכן שתיחשף(פי) לתוכן גולש שהוא פוגעני, מגונה או מעורר סלידה בדרך אחרת מבחינתך. לא נהיה אחראים בשום אופן ובשום דרך לכל תוכן גולש, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לכל שגיאה או השמטה בכל תוכן גולש, או להפסד או נזק מסוג כלשהו הנגרם על ידך כתוצאה מהשימוש בכל תוכן גולש המועבר, המועלה, המפורסם, הנשלח בדואר אלקטרוני או המועמד בדרך אחרת דרך האתר.

הנך מאשר(ת) כי יש לנו הזכות (אך לא החובה) לפי שיקול דעתנו הבלעדי לסרב לפרסם או להסיר כל תוכן גולש ואנו שומרים את הזכות לשנות, לדחוס או למחוק כל תוכן גולש וזאת בכל עת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל או כל הוראה מבין תנאים והוראות אלה, יש לנו זכות להסיר כל תוכן גולש המפר תנאים והוראות אלה או המעורר סלידה בדרך אחרת ואנו שומרים את הזכות לסרב לתת שירות ללא מתן הודעה מראש לכל משתמש המפר תנאים והוראות אלה או המפר את זכויות הזולת.

11.    תלונות בגין זכויות יוצרים

אנו מכבדים את קניינו הרוחני של הזולת. אם הנך סבור(ה) שחומרים כלשהם המוגנים בזכויות יוצרים הועתקו בדרך המהווה הפרת זכויות יוצרים, אנא שלח(י) הודעת דואר אלקטרוני או הודעה אחרת בכתב לסוכן הממונה שלנו להודעות הפרה תוך ציון הפרטים דלהלן: (א) זהות העבודה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתך הופרה ואישור לכך שאת(ה) בעל(ת) זכות היוצרים או מוסמך(כת) לפעול בשם בעל(ת) זכויות היוצרים; תיאור של החומר שלטענתך מפר את זכות היוצרים ומיקום החומר באתר; (ג) כתובתך, מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך.

הנציג הממונה למתן הודעות בגין טענות להפרת זכויות יוצרים (בלבד) הנו:
עו"ד דוד גילת
משרד גילת, ברקת ושות'- עורכי דין
מקבוצת ריינהולד כהן- ושותפיו
טל: 03-7696900, פקס: 03-7696900
רחוב הברזל 26 א', רמת החי"ל תל-אביב, 69710
מען למכתבים: ת.ד. 13136 , תל אביב 61131
info@jomalone.co.il

הערה: פרטי יצירת הקשר דלעיל ניתנים לייעוד הבלעדי של דיווח לאסתי לאודר ישראל אונליין על אפשרות להפרת זכויות של חומר המוגן בזכויות יוצרים. כל פניה אחרת באמצעות תהליך זה לא תיענה ויש להפנותה לחטיבת שירות הלקוחות שלנו בדואר אלקטרוני לכתובת  info@jomalone.co.il

12.    הצהרות והתחייבויות; הגבלת אחריות

אתר זה מוצג "כפי שהוא". איננו נותנים כל הצהרה או התחייבות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא, בהקשר לתנאי והוראות אלה או לאתר, ושוללים כל הצהרה, התחייבות או תנאי מכל סוג שהוא, המפורש או מכללא, בהקשר לתנאים והוראות אלה ולאתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, התחייבויות ותנאים של איכות, סחירות המניחה את הדעת, היעדר הפרה או כשירות לייעוד מסוים, למעט במידה והצהרות והתחייבויות אלה אינן ניתנות לשלילה לפי כל דין.

הנך מסכים(מה), במידה המרבית המותרת לפי החוק החל, כי לא נהיה אחראים או חבים (בין אם בחוזים, בנזיקין (לרבות ברשלנות) או בכל דרך אחרת), בנסיבות כלשהן, לכל (א) הפרעה למהלך עסקים; (ב) עיכובים בגישה או הפרעות לגישה לאתר; (ג) אי אספקת נתונים, אספקה שגויה, השחתה, השמדה או כל שינוי אחר בנתונים; (ד) אובדן או נזק מכל סוג שהוא הנגרם כתוצאה מהתקשרות עם קישורים לאתרים מחוץ לאתר זה או מנוכחותם; (ה) וירוסי מחשב, תקלות וכישלונות מערכת העלולים להיגרם בהקשר לשימוש באתר על ידך, לרבות במשך קישור לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ומהם; (ו) כל אי דיוק או השמטה בתוכן; ו(ז) אירועים שאינם בשליטתנו הסבירה.

כמו כן, במידה המרבית המותרת לפי החוק, לא נהיה אחראיים לכל נזק עקיף, מיוחד, עונשי, נלווה או תוצאתי מכל סוג שהוא (לרבות אובדן רווחים) הקשור באתר או בשימוש בו על ידך, ללא קשר בצורת התובענה, בין אם בחוזים, בנזיקין לרבות רשלנות, או בכל דרך אחרת, אפילו אם נודע לנו על האפשרות לנזקים כאלה ובשום מקרה החבות הכוללת המרבית שלנו לא תעלה על מאה דולר ($100.00) או סכום שווה ערך בשקל ישראלי חדש, בהתאם.

הנך מסכים(מה) כי אינך רשאי(ת) להגיש כל תביעה או תובענה הנובע מהשימוש באתר או בתנאים והוראות אלה או הקשורה בהם אחרי יותר משנה אחת (1) ממועד יצירת העילה לתובענה הקשורה בתביעה או תובענה זו.

13.    שיפוי

הנך מסכים(מה) להגן עלינו, לשפותנו ולפטור אותנו מכל נזק בגין כל הפסד, נזק או עלות, לרבות שכ"ט עו"ד בהיקף סביר, הנובע מכל תביעה, תובענה או דרישה של צד שלישי הנובעת מהשימוש באתר על ידך או על ידי הפרת תנאים והוראות אלה. הנך מסכים(מה) לשפותנו מפני כל הפסד, נזקים ועלויות, לרבות שכ"ט עו"ד סביר, הנובעים מהשימוש ברובוטי תוכנה, עכבישים, זחלנים (crawlers) או כלי איסוף והפקת נתונים דומים על ידך וכל פעולה אחר שתנקוט(י) המטילה נטל או עומס בלתי סביר על התשתית שלנו.

14.    הוראות שיפוט והדין הקובע

לגבי כל מחלוקת הקשורה באתר זה, כל הזכויות וההתחייבויות והפעולות הנדונות בתנאים והוראות אלה תיקבענה לפי חוקי מדינת ישראל. כל מחלוקת הקשורה בדרך כלשהי בגלישתך באתר תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב- יפו, ישראל.

15.    הסכמה לקבלת הודעות בדרך אלקטרוני על ידי פרסום באתר ובאמצעות דואר אלקטרוני

הנך מסכים(מה) לקבל כל הסכם, הודעה, גילוי ומסר אחר (יחדיו "הודעות") לו מתייחסים תנאים והוראות אלה מאתנו באופן אלקטרוני, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור בדואר אלקטרוני או על ידי פרסום הודעות באתר זה. הנך מסכים(מה) כי כל הודעה אותה נספק לך אלקטרונית תספק כל דרישה משפטית לפיה הודעה זו תהיה בכתב. על מנת לבטל את הסכמתך לקבלת הודעות באופן אלקטרוני, עליך להודיע לנו על ביטול הסכמה כזו על ידי משלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@jomalone.co.il ולהפסיק להשתמש באתר שלנו. במקרה כזה, כל זכות המוענקת לך לפי תנאים והוראות אלה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרשיונות המוגבלים המפורטים בסעיף 5 לתנאים והוראות אלה, יפקעו מאליהם. למרבה הצער, איננו יכולים לספק את היתרונות של אתר זה לגולש כלשהו שאינו מסכים לקבלת הודעות אלקטרונית.

אנא שים(מי) לב שהסכמה זו לקבלת הודעות נפרדת לחלוטין מכל בחירה שתבצע(י) בדבר קבלת הודעות שיווקיות. אפשרויותיך לקבל קבלת הודעות שיווקיות מפורטות במדיניות הפרטיות.

16. כללי

הנך מאשר(ת) ומסכים(מה) כי תנאים והוראות אלה מהווים את ההסכם המלא והבלעדי בינינו בהקשר לשימוש באתר על ידך והם גוברים על כל הצעה, הסכם או הודעה קודמת אחרת.

אנו שומרים את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות תנאים והוראות אלה בכל עת על ידי פרסום השינויים באתר ומתן הודעה על שינוי כזה. כל שינוי ייכנס לתוקף מיד אחרי פרסומו באתר ולאחר פרסום הודעה בדף הבית בגין השינוי האמור. המשך השימוש באתר על ידך לאחר מכן מהווה את הסכמתך לכל שינוי כזה בתנאים ובהוראות. אנו רשאים, עם וללא הודעה מראש, להפסיק כל זכות המוענקת לפי תנאים והוראות אלה. עליך לציית מיד לכל הודעת הפסקה והודעה אחרת, לרבות על ידי הפסקת כל שימוש באתר זה, באם תחול.

האמור בתנאים והוראות אלה לא יפורש כיצירת כל סוכנות, שליחות, שותפות או צורה אחרת של מיזם משותף בינינו. אי דרישת ביצוע על ידנו של כל הוראה מתנאים והוראות אלה לא תפגע בזכותנו המלאה לדרוש ביצוע כזה בכל מועד מאוחר יותר, וכל ויתור על הפרה של הוראה כלשהו מבין תנאים והוראות אלה לא יפורש כוויתור על ההוראה בעצמה. במקרה בו כל הוראה בתנאים והוראות אלה תיחשב לבלתי אכיפה או לא תקפה לפי כל חוק חל או תיקבע ככזו על ידי ערכאה מוסמכת, אי אכיפות או חוסר תוקף זה לא יגרום לתנאים והוראות אלה להיות בלתי אכיפים או לא תקפים בכללותם, אלא שתנאים והוראות אלה ישונו במינימום האפשרי על ידי הערכאה המוסמכת כך שישקפו במידה המרבית את הכוונה המקורית של הצדדים כמפורט בהוראה המקורית.

אם יש לך שאלה כלשהי לגבי תנאים והוראות אלה, אנא שלח(י) לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@jomalone.co.il

זכויות יוצרים © Jo Malone Inc. כל הזכויות הבינלאומיות שמורות.